You must have Javascript enabled to use this form.
linkedin

Het begrip “overgang van onderneming” en de toepassing van het Europees recht

Noot onder het arrest C-160/14 van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 9 september 2015. Het arrest biedt een aantal interessante inzichten en verduidelijkingen met betrekking tot de volgende onderwerpen :

  • de draagwijdte van het begrip “overgang van onderneming” in de zin van Richtlijn 2001/23/EG ;
  • het toepassingsgebied van artikel 267 VWEU (dat de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen regelt) en de gevallen waarin nationale rechters verplicht zijn om - al dan niet - hun toevlucht te nemen tot het stellen van zulke prejudiciële vragen ;
  • de vraag of het Unierecht zich verzet tegen een nationale rechtsregel die de mogelijkheid tot schadevergoeding lastens een lidstaat uitsluit indien de beslissing die de schade heeft veroorzaakt niet voorafgaand is vernietigd.
     
Bibliographie: 
F. Dusart en F. Jorens, "Het begrip 'overgang van onderneming' en de toepassing van het Europees recht (noot onder HvJ C-160/14), TRV-RPS 2016/4, 397.
random