NL
 1. Strelia CVBA (Strelia) is een vennootschap naar Belgisch recht die de (rechts)vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen. Haar doel is de beoefening van het beroep van advocaat. Strelia is ingeschreven bij de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0501.600.559 en is geregistreerd bij de BTW-administratie onder het nummer BE501.600.559.

  De maatschappelijke zetel van Strelia is gevestigd Koningsstraat 145, 1000 Brussel (België).

  De advocaten van Strelia zijn bereikbaar per telefoon op het algemene nummer +32 (0)2 627.00.90 of per fax op het nummer +32 (0)2 627.01.90. Elke advocaat beschikt over een persoonlijk e-mailadres dat vermeld staat op de website van Strelia (www.strelia.com).

 2. Deontologie. Strelia conformeert zich, in de uitvoering van haar prestaties, aan de deontologische regels die van toepassing zijn op de betrokken advocaten, volgens de Orde van advocaten waarvan de betreffende advocaat lid is.

  De advocaten van Strelia behoren tot de Franstalige orde van advocaten te Brussel (Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles) of tot de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel.

 3. Medecontractant. Elke opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Strelia. Dit geldt ook wanneer een opdracht, uitdrukkelijk of stilzwijgend, toevertrouwd wordt aan een bepaalde persoon bij Strelia. Strelia aanvaardt bijgevolg als enige de verantwoordelijkheid voor de diensten die haar advocaten en personeelsleden leveren, met uitsluiting van de personen die deze opdracht materieel uitvoeren.

 4. Begunstigde van de prestaties. Elke prestatie die door Strelia geleverd wordt, levert zij uitsluitend ten voordele van de betrokken cliënt en enkel in het kader van het betrokken dossier. De adviezen van Strelia mogen niet door derden gebruikt worden en Strelia aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid jegens hen behoudens een voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord.

 5. Aansprakelijkheid en verzekering. De aansprakelijkheid van Strelia is beperkt tot het bedrag dat, desgevallend, effectief gedekt wordt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, afgesloten door Strelia, met dien verstande dat Strelia een globale verzekeringsdekking van minstens 50.000.000 EUR zal aanhouden. Dit bedrag kan altijd eenzijdig door Strelia aangepast worden naar de toekomst toe. Het eventueel recht op schadeloosstelling dooft uit indien de vraag naar schadeloosstelling niet schriftelijk aan Strelia is betekend binnen in het jaar dat volgt op de ontdekking van een gebeurtenis die de aansprakelijkheid van Strelia in het geding brengt of kan brengen.

 6. Tussenkomst van derden. Strelia kan een beroep doen op derden met het oog op de uitvoering van prestaties voor rekening van de cliënt. Strelia zal deze derden met de vereiste zorgvuldigheid selecteren, maar is in geen enkel geval verantwoordelijk voor daden of nalatigheden van deze laatsten.

 7. Gelden van cliënten of van derden. De gelden die Strelia ontvangt van haar cliënt of van een derde en die zij voor hen dient bij te houden, zullen op een derdenrekening geplaatst worden bij een door Strelia gekozen financiële instelling. Strelia aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van tekortkomingen van de betrokken financiële instelling of van een andere financiële instelling die betrokken is bij de overschrijving van de gelden, of voor alle andere daden of nalatigheden van de financiële instellingen.

 8. Vrijwaring tegenover derden. De cliënt vrijwaart Strelia tegen elke aanspraak van derden die zou voortvloeien uit de door hem toevertrouwde opdracht en/of de werkzaamheden die Strelia voor de cliënt verricht, tenzij zulke aanspraak op een fout van Strelia berust.

 9. Einde van de opdracht. De cliënt kan op elk ogenblik en zonder motief een einde stellen aan de relatie met Strelia. In dit geval blijft de cliënt ertoe gehouden om de werkzaamheden die van het einde van de relatie gepresteerd werden te betalen en om de kosten die Strelia vóór deze betekening heeft gemaakt, te vergoeden. Strelia kan de relatie met de cliënt beëindigen mits eerbiediging van de toepasselijke deontologische regels. Tenzij anders overeengekomen, wordt een opdracht met de cliënt geacht beëindigd te zijn indien er gedurende een periode van zes maanden of meer geen communicatie tussen de cliënt en Strelia plaatsvindt.

 10. Erelonen en kosten. Tenzij anders overeengekomen, worden de erelonen berekend in functie van het aantal gepresteerde uren, vermenigvuldigd met de uurtarieven die jaarlijks door Strelia worden vastgesteld. De kosten die Strelia betaalt voor rekening van de cliënt worden afzonderlijk verrekend. De algemene kantoorkosten (zoals portkosten, kosten voor telefoon, fax, fotokopies, enz.) worden in rekening gebracht als een percentage van de erelonen. Alle bedragen zijn exclusief BTW. BTW ter hoogte van 21% (tarief dat thans van kracht is) zal op het totale bedrag van erelonen en kosten bijgerekend worden. De werkzaamheden van Strelia zullen in principe maandelijks gefactureerd worden. De facturen dienen voldaan te worden binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de ereloon- en kostennota. Elke betwisting zal moeten gemeld worden binnen de 30 dagen na de datum van de factuur, bij gebreke waarvan zij onherroepelijk als aanvaard beschouwd zal worden.

 11. Persoonsgegevens

  1. Verwerking van persoonsgegevens

   Om onze diensten te kunnen verlenen en in dit verband contact te kunnen opnemen met de cliënt, heeft de cliënt Strelia persoonsgegevens (waaronder zijn naam en zakelijke contactgegevens) en persoonsgegevens van andere contactpersonen binnen het bedrijf (waaronder hun naam en zakelijke contactgegevens) verstrekt en zal hij deze Strelia verstrekken. Strelia gaat ervan uit dat alle persoonsgegevens die zij van de cliënt heeft ontvangen, zijn verkregen en openbaar worden gemaakt in overeenstemming met alle toepasselijke wetgevingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en dat de cliënt de onderstaande informatie aan de betrokken personen zal doorgeven.

   Strelia zal deze persoonsgegevens alleen verwerken voor de bovengenoemde doeleinden en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van ons contract met de cliënt of voor onze legitieme belangen, en in overeenstemming met alle wetten die van toepassing zijn op persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van huidige Samenwerkingsvoorwaarden, met inbegrip van de Algemene Verordening inzake gegevensbescherming 2016/679 (AVG), de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie, alle daarmee verband houdende gedragscodes en andere bindende richtlijnen die door eender welke regelgever worden gepubliceerd, gewijzigd, opnieuw vastgesteld en/of vervangen en van kracht zijn (Wetten inzake Gegevensbescherming).

   Strelia bewaart het dossier van de cliënt, met inbegrip van de persoonsgegevens die het bevat, voor de duur van de interventie van Strelia en tot 5 jaar na de sluiting van het dossier. Daarna zal het bestand worden vernietigd of gearchiveerd, tenzij er een goede reden is om het (of een deel ervan) te bewaren, ook om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Strelia onderworpen is of om een andere legitieme en wettelijke reden.

   De toegang tot de gegevens van de cliënt binnen Strelia is beperkt tot degenen die om de hierboven beschreven redenen toegang nodig hebben. De toegang is over het algemeen beperkt tot degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de zaak van de cliënt en de office manager van Strelia. Strelia kan bepaalde persoonsgegevens van cliënten doorgeven aan de accountants en IT-serviceproviders van Strelia, die diensten aan Strelia verlenen waarbij de persoonsgegevens van de cliënt aan hen moeten worden doorgegeven.

   De cliënt, evenals de andere contactpersonen, hebben de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens van de cliënt die wij verwerken:

   • de cliënt kan om toegang tot de betreffende persoonsgegevens verzoeken;

   • de cliënt kan verzoeken dat onjuiste persoonsgegevens die door Strelia worden verwerkt, worden gecorrigeerd;

   • in bepaalde omstandigheden (normaal gesproken wanneer de persoonsgegevens door de cliënt zijn verstrekt en het niet langer noodzakelijk is dat Strelia deze gegevens verwerkt), kan de cliënt het recht hebben om Strelia te vragen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen;

   • wanneer Strelia persoonsgegevens van de cliënt verwerkt op basis van haar voorafgaande toestemming voor een dergelijke verwerking, kan de cliënt zijn toestemming te allen tijde intrekken, waarna Strelia de betreffende verwerking zal stopzetten;

   • indien de cliënt een klacht heeft over een verwerking van zijn persoonsgegevens door Strelia, kan hij contact opnemen met Strelia of een officiële klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

   De cliënt kan zijn wettelijk recht op toegang tot en verbetering van zijn gegevens kosteloos uitoefenen door een schriftelijk, ondertekend en gedateerd verzoek daartoe, vergezeld van een tweezijdige kopie van zijn identiteitskaart of paspoort, en door dit verzoek te richten aan zijn contactpersoon bij Strelia. Voor Belgische inwoners is, indien de cliënt in het bezit is van een elektronische identiteitskaart, ook een kopie van de inhoud van de chip of een officiële verklaring van woonplaats vereist.

  2. Verwerking van persoonsgegevens in relatie met de te verlenen diensten

   Het verlenen van de in de loop van de werkzaamheden beschreven diensten kan het verstrekken van persoonsgegevens aan Strelia inhouden.

   Strelia treedt in dit verband alleen op als ontvanger (in de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en artikel 4, 9 van de AVG) van dergelijke persoonsgegevens en zal deze persoonsgegevens op geen enkele wijze verwerken.

 12. Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn automatisch van toepassing op elke relatie met de cliënten van Strelia en op elke opdracht die Strelia aanvaardt, behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord dat gegeven is door een vennoot van Strelia. Zonder afbreuk te doen aan hetgeen gestipuleerd is in artikel 2, zijn deze algemene voorwaarden niet enkel op Strelia van toepassing, maar ook op elke persoon die betrokken is bij de uitvoering van de aan Strelia toevertrouwde opdracht. De algemene voorwaarden zullen op geregelde tijdstippen kunnen aangepast worden. Ze kunnen geraadpleegd worden op de internetsite www.strelia.com, pagina “Kantoor”. In geval van verschil tussen de Engelse, de Franse en de Nederlandse versies van deze algemene voorwaarden, zal de Franse versie voorrang hebben.

 13. Gedeeltelijke ongeldigheid. Mochten één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn of niet kunnen toegepast worden, zal dit geenszins de geldigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden aantasten/beïnvloeden. In dit geval zal de ongeldige of niet toe te passen bepaling geacht worden automatisch vervangen te worden door een geldige en toepasbare bepaling die, in de grootste mate van het mogelijke, een gelijkwaardig effect heeft.

 14. Toepasselijk recht en bevoegdheid. De verhouding tussen de cliënt en Strelia is onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van de regels van internationaal privaatrecht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de rechtbanken van Brussel.