DU

Wij zijn van mening dat geschillen in het beste geval voorkomen of vermeden kunnen worden. Wij helpen onze klanten om ze te voorkomen of adviseren hen over hoe ze het best geplaatst kunnen zijn in geval van een geschil. Als een geschil onvermijdelijk is, overwegen we de mogelijkheid om het in der minne op te lossen, eventueel door bemiddeling.

In geval van een gerechtelijke procedure vertegenwoordigen wij onze cliënten voor de nationale rechtbanken en in nationale en internationale arbitrageprocedures. Bij elk geschil combineren we een strategische aanpak en technisch inzicht.

Sommige van onze advocaten zijn erkende bemiddelaars. Hierdoor kunnen we ten volle inspelen op de ontwikkeling van de bemiddeling in België en in het buitenland.

Onze geschillenbeslechtingspraktijk richt zich op:

Vennootschapsgeschillen

Wij hebben een aanzienlijke ervaring in het behandelen van geschillen met betrekking tot fusie- en overnametransacties. Onze M&A-specialisten adviseren onze cliënten in geschillen omtrent verklaringen en garanties, prijsaanpassingsmechanismen, vermeende fraude, niet-concurrentiebedingen en meer.

Wij staan cliënten regelmatig bij in geschillen tussen aandeelhouders, waaronder geschillen over uitsluiting en terugtrekking uit de onderneming en de waardering van aandelen.

Wij staan ondernemingen, bestuurders en eisers bij met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid en bestuurskwesties.

Handelscontracten en distributie

Sommige van onze advocaten hebben specifieke expertise in geschillen m.b.t. contracten in het algemeen en m.b.t. distributiecontracten, in het bijzonder franchiseovereenkomsten. Wij adviseren een groot aantal cliënten over de beëindiging van exclusieve distributieovereenkomsten, in het licht van de specifieke kenmerken van de Belgische wetgeving in dat verband.

Arbitrage en bemiddeling

De Arbitragepraktijk van Strelia is een belangrijk onderdeel van haar activiteiten. Het bestaat uit gerenommeerde arbiters die in nationale en internationale arbitrageprocedures uitspraak doen. Onze advocaten staan cliënten bij in alle soorten arbitrageprocedures, met inbegrip van aanvragen voor de tenuitvoerlegging van vonnissen in België en in het buitenland.

Sommige van onze advocaten zijn erkende bemiddelaars in burgerlijke en handelszaken.

Insolventiegeschillen

Onze advocaten adviseren cliënten in de verschillende geschillen die uit insolventie kunnen voortvloeien, zoals de aansprakelijkheid van bestuurders, de rechten van crediteuren en de rangorde tussen hen bij de verdeling van de opbrengst van de verkoop van activa.

Bank, financiën en verzekeringen

Wij adviseren voornamelijk financiële instellingen over hun geschillenbeslechting, betreffende zaken zoals vermogensbeheersvorderingen, beëindiging van kredietfaciliteiten, fraude, bankgarantieclaims, verzekering en herverzekering, AML en MiFiD compliance, enz. Wij staan ook financiële instellingen en personen bij die geconfronteerd worden met een strafrechtelijk onderzoek of strafrechtelijke vervolging in verband met witteboordencriminaliteit (witwassen van geld, marktmisbruik, handel met voorkennis, enz.).

Industrieel risico

Ons team verdedigt cliënten in geschillen op het vlak van industriële risico's, waaronder bouwgeschillen.

Multinationale geschillen

Wij staan cliënten bij in multinationale geschillen. Wij begeleiden hen bij procedures in het buitenland, wanneer zij worden bijgestaan door een lokale raadsman uit ons uitgebreid netwerk. Wij adviseren hen over de uitvoering van lokale en buitenlandse vonnissen, gerechtelijke uitspraken en bevelen, en beslaglegging op activa of beslagleggingsbevelen, en over de verdediging tegen dergelijke acties en bevelen.

Onze cliënten zijn actief in alle soorten sectoren, zoals retail, ICT, bank- en financiële dienstverlening, verzekeringen, energie, voeding en life sciences.

Daarnaast staan onze gespecialiseerde teams onze cliënten bij in arbeidsrechtelijke geschillen en fiscale geschillen.

Jean-Pierre Fierens

Contact
Bart De Moor

Contact
Olivier Clevenbergh

Contact
Sébastien Ryelandt

Contact
What others say about us

“Very pragmatic” firm Strelia is well known for handling corporate litigation and insolvency disputes.

Boutique corporate practice advising on a range of contentious M&A and commercial mandates including distribution, franchising and shareholder disputes. Also represents clients in arbitral proceedings relating to contentious multi- jurisdictional commercial, tax and M&A issues. Active in the energy, travel and public sectors.

“Very pragmatic” firm Strelia is well known for handling corporate litigation and insolvency disputes.

Boutique corporate practice advising on a range of contentious M&A and commercial mandates including distribution, franchising and shareholder disputes. Also represents clients in arbitral proceedings relating to contentious multi- jurisdictional commercial, tax and M&A issues. Active in the energy, travel and public sectors.